881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

 Wymagania Egzaminacyjne

Dziesięć Przykazań Bożych

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego  nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

 

Główne Prawdy Wiary

1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł za krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

 

 

Dwa Przykazania Miłości

1. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim serce, całą swoją duszą i całym swoim umysłem.
2. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.

 

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego. Który się począł z Ducha Świętego; narodził z Maryi Panny. Umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

 

Modlitwa przed jedzeniem

Boże dzięki Ci składamy, za to co spożywać mamy, Ty nas żywić nie przestajesz, pobłogosław, co nam dajesz. Amen.

 

Modlitwa po jedzeniu

Chwała Tobie, cześć i dzięki, za posiłek z Twojej ręki. Dobry Boże dzięki mas, za to co spożywać dasz. Amen.

 

O Panu Bogu

1. Kto to jest Pan Bóg?

Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi.

2. Ile jest Osób Boskich?

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.

3. Jak nazywamy jednego Boga w trzech Osobach? Jednego  Boga  w  trzech  Osobach  nazywamy  Trójcą Przenajświętszą.

4.  Co znaczy stworzyć?

Stworzyć, znaczy, uczynić coś z niczego.

 

O Aniołach

5. Kogo Pan Bóg stworzył w niebie?

W niebie Pan Bóg stworzył aniołów.

6. Kto to są aniołowie?

Aniołowie są to duchy czyste, które mają rozum i wolną wolę, ale nie mają ciała.

7. Czy wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Bogu?

Nie wszyscy aniołowie zostali wierni Panu Boga. Wielu aniołów zbuntowało się przeciw Bogu i za karę zostali wtrąceni do piekła.

8. Jak nazywamy tych aniołów, którzy się zbuntowali?

Tych aniołów którzy się zbuntowali, nazywamy złymi duchami, diabłami lub szatanami.

9. Jak nazywamy aniołów,   którzy szczególnie opiekują się ludźmi?

Aniołów,    którzy    szczególnie    opiekują    się    ludźmi, nazywamy Aniołami Stróżami.

 

O człowieku

10. Kto to jest człowiek?

Człowiek jest to stworzenie rozumne, złożone z ciała i duszy nieśmiertelnej.

11.Na co Pan Bóg stworzył człowieka?

Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga znał, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął szczęście wieczne.

 

12. Jak nazywali się pierwsi ludzie?

Pierwsi ludzie nazywali się: Adam i Ewa.

13.  Gdzie Pan Bóg umieścił Adama i Ewą? Pan Bóg umieścił Adama i Ewę w raju.

14. Jak nazywa się, grzech, który popełnili pierwsi rodzice?

Grzech,   który   popełnili   pierwsi   rodzice   nazywa   się grzechem   pierworodnym   i   ten   grzech   przeszedł  na wszystkich ludzi.

15. Kogo Pan Bóg obiecał zesłać na ziemię dla zbawienia

ludzi?

Pan   Bóg  obiecał  zesłać   na  ziemię  swego   Syna   dla zbawienia ludzi.

16. Kto był wolny od grzechu pierworodnego?

Wolną od grzechu pierworodnego była Najświętsza Maryja Panna, Matka Pana Jezusa.

 

O Panu Jezusie

17. Kim jest Jezus Chrystus?

Jezus   Chrystus   jest   Synem   Bożym,   który   stał   się człowiekiem dla naszego zbawienia.

18.  Gdzie narodził się Pan Jezus?

Pan Jezus narodził się w Betlejem.

19. Jak nazywa się Matka Pana Jezusa?

Matka Pana Jezusa nazywa się Najświętsza Maryja Panna.

20. Kim był św. Józef?

Święty Józef był oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i Opiekunem Pana Jezusa.

21. Co czynił Pan Jezus, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem? Pan Jezus czynił liczne cuda, aby ludzie uwierzyli, że jest Bogiem.

22. Co to jest cud?

Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

23. Przez co Pan Jezus odkupił ludzi?

Pan Jezus odkupił ludzi przez mękę i śmierć na krzyżu.

 

O Duchu Świętym

 

24. Kim jest Duch Święty?

Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

25.  W jakiej postaci ukazał się Duch Święty przy chrzcie Pana Jezusa?

Duch Święty ukazał się przy chrzcie Pana Jezusa pod postacią gołębicy.

 

 

O grzechu

26. Co to jest grzech?

Grzech jest to świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych.

ŚWIADOMIE to znaczy, że wiedziałem że jest takie przykazanie.

DOBROWOLNIE to znaczy, że nikt mnie do tego nie zmusił, sam chciałem.

27.  Co to jest grzech ciężki czyli śmiertelny?

Grzech ciężki czyli śmiertelny jest to zupełnie świadome i dobrowolne przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w rzeczy ważnej.

28.  Co to jest grzech lekki czyli powszedni?

Grzech lekki czyli powszedni jest to przekroczenie przykazań Bożych lub kościelnych w małej rzecz lub w rzeczy ważnej ale nie całkiem świadome i dobrowolne.

 

O Łasce Bożej

29.  Co to jest łaska Boża?

Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

30.  Co to jest łaska uczynkowa?

Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

31.  Co to jest łaska uświęcająca?

Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

 

O Sakramentach świętych

32. Co to jest Sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

33. Ile jest Sakramentów świętych?

Jest siedem Sakramentów świętych:

1)  Chrzest

2)  Bierzmowanie

3)  Najświętszy Sakrament

4)  Pokuta

5)  Namaszczenie Chorych

6)  Kapłaństwo

7)  Małżeństwo

 

 

34. Co to jest Chrzest?

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy Sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła katolickiego.

35. Co to jest Najświętszy Sakrament?

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

36. Kiedy ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?

Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.

37 .Co to jest Msza święta?

Msza święta jest to ofiara Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swemu Ojcu.

38.  Co to jest Komunia święta?

Komunia święta jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

39. Jak przygotowujemy  duszą  naszą  do godnego przyjęcia Komunii świętej?

Aby godnie przyjąć Komunię świętą, musimy oczyścić duszę z grzechów ciężkich czyli być w łasce uświęcającej.

40. Jak przygotowujemy nasze ciało do Komunii świętej? Jedną godzinę przed Komunią świętą wstrzymujemy się od przyjmowania pokarmów i napojów.

41. Co to jest P okuta?

Pokuta jest to Sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Pana Boga odpuszcza człowiekowi grzechy po Chrzcie popełnione.

42. Ile warunków trzeba wypełnić w Sakramencie Pokuty, aby otrzymać odpuszczenie grzechów?

Aby otrzymać odpuszczenie grzechów w Sakramencie Pokuty, trzeba wypełnić pięć następujących warunków:

1)   Rachunek sumienia

2)   Żal za grzechy

3)   Mocne postanowienie poprawy

4)   Spowiedź szczera

5)  Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

43.  Co to jest rachunek sumienia?

Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów, które popełniliśmy.

44.  Co to jest żal za grzechy?

Żal za grzechy jest to ból duszy i obrzydzenie sobie popełnionego grzechu z postanowieniem niegrzeszenia na przyszłość.

45. Kiedy nasz żal jest doskonały?

Żal nasz jest doskonały wtedy, gdy żałujemy z miłości ku Bogu, najlepszemu Ojcu, któregośmy obrazili.

46. Kiedy nasz żal jest mniej doskonały?

Żal nasz jest mniej doskonały, gdy żałujemy dlatego, ponieważ przez grzechy zasłużyliśmy na karą Bożą.

47. Co to jest mocne postanowienie poprawy?

Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów, zwłaszcza, ciężkich i okazji do grzechów.

48. Co to jest spowiedź?

Spowiedź jest to wyznanie z żalem wszystkich grzechów przed kapłanem dla otrzymania rozgrzeszenia.

 

49. Co to jest zadośćuczynienie bliźniemu?

Zadośćuczynienie bliźniemu jest to naprawienie wyrządzonej mu krzywdy i szkody.

 

O Rzeczach ostatecznych

50. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka? Rzeczy ostateczne człowieka są następujące:

1)   Śmierć

2)   Sąd Boży

3)  Niebo lub piekło

51. Co to jest śmierć?

Śmierć jest to rozłączenie się duszy z ciałem.

52. Dokąd idzie dusza po śmierci?

Dusza po śmierci idzie na Sąd Boży, a później idzie albo do nieba, albo do czyśćca, albo do piekła.

53.  Co to jest niebo?

Niebo jest to miejsce wiecznej szczęśliwości.

54.  Co to jest czyściec?

Czyściec jest to miejsce kary doczesnej po śmierci.

55.  Co to jest piekło?

Piekło jest to miejsce wiecznej kary.

 

Rachunek Sumienia dla dzieci

 

Pierwsze przykazanie

Czy odmawiałem pacierz rano i wieczór?

Czy korzystałem z lekcji religii?

Czy spełniałem inne obowiązki wobec Boga?

Czy wierzyłem we wróżby i zabobony?

Drugie przykazanie

Czy wymawiałem imiona święte bez uszanowania,
w gniewie lub żartach?

Czy przysięgałem ?

Trzecie przykazanie

Czy opuszczałem Mszę świętą w niedziele i święta?

Czy spóźniałem się na Mszę świętą?

Czy w kościele pobożnie zachowywałem się?

Czwarte przykazanie

Czy słuchałem rodziców i przełożonych?

Czy szanowałem starszych?

Piąte przykazanie

Czy szkodziłem sobie lub innym na zdrowiu?

Czy biłem się z kolegami?

Czy dałem komu zgorszenie swoim postępowaniem?

Czy dręczyłem zwierzęta?

Szóste i dziewiąte przykazanie

Czy myślałem i mówiłem o rzeczach nieskromnych?

Czy bawiłem się nieskromnie?

Siódme i dziesiąte przykazanie

Czy kradłem lub niszczyłem własność społeczną lub prywatną?

Czy pragnąłem zabrać cudzą rzecz?

Czy oddawałem rzeczy pożyczone lub znalezione?

Ósme przykazanie

Czy kłamałem?

Czy obmawiałem lub oczerniałem bliźniego?

Przykazania kościelne

Czy w dni postne jadłem dobrowolnie potrawy mięsne?

Grzechy główne

Czy byłem pyszny i wynosiłem się nad drugich?

Czy byłem łakomy?

Czy byłem zazdrosny?

Czy gniewałem się?

Czy byłem leniwy w nauce i pracy?

Który grzech popełniasz najczęściej?

 

Formuła spowiedzi

Gdy podejdziesz do konfesjonału, uklęknij, przeżegnaj się i powiedz:

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przystępuję do spowiedzi po raz pierwszy. Obraziłem Pana Boga następującymi grzechami…”:

Teraz wyznaj wszystkie grzechy, a potem powiedz: „Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie grzechy serdecznie żałuję i postanawiam się poprawić i więcej nie grzeszyć. A ciebie, ojcze duchowny proszę
o zbawienną pokute i rozgrzeszenie”.