881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Utworzenie Klubu Seniora w przyparafialnym budynku Parafii Świętej Rodziny w Bytomiu BobrkuRealizacja projektu została zakończona. Projekt znajduje się w okresie trwałości. Liczba miejsc oferowanej przez Beneficjenta w Klubie Seniora po zakończeniu projektu: 45 szt.


Tytuł projektu: Utworzenie Klubu Seniora w przyparafialnym budynku Parafii Świętej Rodziny w Bytomiu Bobrku

Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętej Rodziny

Wartość projektu: 494 691,79 zł

Dofinansowanie: Europejski Fundusz Społeczny: 420 488,02 zł

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.08.2022

Cel bezpośredni projektu: poprawa dostępności do usług społecznych w gminie Bytom

Przedmiot projektu: utworzenie i działalność Klubu Seniora i objęcie wsparciem mieszkańców gminy Bytom, doświadczających ograniczeń związanych z wiekiem oraz mających trudności w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych. Projekt skierowany jest do 45 osób – 35 kobiet i 10 mężczyzn – samotnych, niesamodzielnych, niepełnosprawnych, które wymagają wsparcia i pomocy w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, ułatwiających pozostawanie w dotychczasowym środowisku. W klubie prowadzone będą działania mające na celu:

– zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu aktywności zawodowej (m.in. rozwijanie umiejętności i indywidualnych zainteresowań),

– zwiększenie aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym,

– działalność prozdrowotną,

– działalność kulturalną,

– działalność edukacyjną,

– promowanie aktywności fizycznej.

Efekty realizacji projektu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (osoby) – 45 ogółem w tym 35 kobiet i 10 mężczyzn

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (osoby) – 45 ogółem w tym 35 kobiet i 10 mężczyzn

Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych (osoby) – 45 ogółem w tym 35 kobiet i 10 mężczyzn

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu (szt.) – 15

Liczba wspartych miejsc świadczących usługi w klubie seniora (szt.) – 675