881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Opiekun grupy : Ks. Proboszcz Dariusz Pietraś


 

Krótki zarys działalności ADS w Polsce

(opracował ks. Piotr Żelichowski MSF)

Po zatwierdzeniu Apostolstwa Dobrej Śmierci w 1908 roku przez papieża Piusa X, O. Dyrektor Rondet już w tym samym roku rozesłał do różnych krajów informacje o Stowarzyszeniu, w tym także do Polski. W niektórych rodzinach na Śląsku i w Małopolsce można spotkać osoby w starszym wieku, które były wpisane do Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci i posiadają dyplomiki przynależności z modlitwami i informacjami o celach tego Apostolstwa.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, wielu zelatorów Apostolstwa działało na terenie całego kraju. Do wybitnych i gorliwych zelatorów z czasów przedwojennych należy zaliczyć: regionalnego dyrektora o. Kapucyna Ignacego Zomżyca oraz pana Alojzego Balcera z Bydgoszczy.

Okres wojny i czasy rządów komunistycznych…

spowodowały w Polsce, że wszystkie stowarzyszenia religijne, a więc i Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci, zostały zniesione i przestały działać.

W roku 1981 – w październiku – jako pierwszy z Misjonarzy Świętej Rodziny wpisał się do Apostolstwa ks. Jan Czekała. Parę tygodni po tym wpisie, ks. Czekała wraz z kolęgą przeżyli tragiczny wypadek w pobliżu Obornik Wlkp. Ich samochód został całkowicie zniszczony, ale obydwaj kapłani wyszli z tego wypadku bez szwanku. To wydarzenie zarówno ks. Czekała jak i wspólnota Misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie uznała za cudowne ocalenie dzięki opiece Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci. Po zapoznaniu się z celami i obowiązkami Stowarzyszenia wielu księży, braci zakonnych i nowicjuszy z Polskiej Prowincji Misjonarzy Świętej Rodziny skierowało list do centrali we Francji z prośbą o wpis do Stowarzyszenia Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci. Było to w styczniu 1982 roku. Wśród tych osób był ks. Piotr Żelichowski MSF. Następną listę z nazwiskami prawie 50 osób wysłano już w marcu tego roku. O. Dyrektor Stowarzyszenia we Francji, widząc zainteresowanie Apostolstwem Dobrej Śmierci, w liście do ks. Piotra Żelichowskiego skierował prośbę, aby został on zelatorem Apostolstwa na terenie Polski. Było to 22 marca 1982 roku.

I tak się zaczęło…

Co jakiś czas wysyłano listy do Francji z prośbą o wpis do Stowarzyszenia. W roku 1982 wpisało się ogółem 600 osób. W następnych latach chętnych do wpisu było coraz więcej. W roku 1986, gdy liczba wpisujących się sięgała kilku tysięcy, ks. Żelichowski MSF po uzyskaniu zgody Ks. Prowincjała Pawła Świtały MSF, skierował prośbę do O. Dyrektora we Francji o wyrażenie zgody na utworzenie Filii Apostolstwa Dobrej Śmierci w Polsce, przy sanktuarium Matki Bożej w Górce Klasztornej.

Po konsultacji ze swoimi współbraćmi i przełożonym swego zakonu Najświętszej Maryi Panny w Tinchebray, Ojciec Dyrektor Yves Douguet wyraził zgodę na utworzenie Filii Stowarzyszenia w Górce Klasztornej i jednocześnie powierzył Księżom Misjonarzom Świętej Rodziny opiekę nad Apostolstwem Dobrej Śmierci na terenie Polski. Po uzyskaniu zgody Ojca Dyrektora na utworzenie Filii Stowarzyszenia, skierowano prośbę do Ks. Kardynała Józefa Glempa Prymasa Polski, o wydanie dekretu zezwalającego na utworzenie Filii w Górce Klasztornej i na działalność Apostolstwa. Taki dekret został wydany dnia 30 maja 1987 roku. Od tej chwili Apostolstwo Dobrej Śmierci zaczęło oficjalnie działać na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a potem w całej Polsce.

ADS liczy obecnie ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów.

Obecnie, gdy funkcję dyrektora pełni ks. Antoni Żebrowski MSF, Apostolstwo Dobrej Śmierci liczy na terenie Polski ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów.

Są też czynione przygotowania do uroczystości 20-lecia utworzenia Filii Stowarzyszenia w Górce Klasztornej, które planuje się na wrzesień 2007 roku.

Grupy ADS-u swoją obecnością i modlitwą ogarnęły już wiele miast Polski. Nowe wspólno-ty powstają w Europie i Ameryce, gdyż zwraca się ono nie tylko do osób określonego wie-ku czy pewnej klasy społecznej. Jest ono przecież przeznaczone dla wszystkich, którym przyjdzie kiedyś stanąć u Progu Domu Ojca…

Błogosławieni, którzy umierają w Panu i przy śmierci których obecna jest Maryja – Patronka Dobrej Śmierci.

Apostolstwo w naszej Parafii:

 

Spotkania członków ADŚ w salce na plebani III wtorek miesiąca o godz. 17.00

Msza Święta o godz. 18.00

Zelatorką naszego Apostolstwa jest p. Halina Zapotoczny , p. Maria Krzesielska

i p. Barbara Dworok.

Obecnie wspólnota liczy ok. 10 członków.

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej

Znak krzyża + „Wierzę w Boga”

Przy każdej tajemnicy odmawia się:

„Ojcze nasz” + 7 razy „Zdrowaś Maryjo” + „Chwała Ojcu”

TAJEMNICE RÓŻAŃCA DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ

1. Proroctwo Symeona

owoc tajemnicy: Poddanie się woli Bożej

2. Ucieczka do Egiptu

owoc tajemnicy: Słuchanie głosu Bożego

3. Szukanie Jezusa, który pozostał w świątyni

owoc tajemnicy: Tęsknota za Jezusem

4. Spotkanie Jezusa dźwigającego krzyż

owoc tajemnicy: Cierpliwe znoszenie krzyży

5. Śmierć Jezusa na krzyżu

owoc tajemnicy: Panowanie nad złymi skłonnościami

6. Zdjęcie z krzyża Ciała Jezusowego

owoc tajemnicy: szczery żal za grzechy

7. Złożenie Jezusa do grobu

owoc tajemnicy: Prośba o szczęśliwą śmierć

Na uczczenie łez, które Najśw. Maryja Panna przy tych tajemnicach wylała:

3 razy „Zdrowaś Maryjo”

***

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny…” (Mt 25,13)

***

„Cóż za korzyść odniesie człowiek, jeśli cały świat zyska, a na swej duszy szkodę poniesie?” (Mt 16,26)

***

„Stworzyłeś mnie, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie” (św. Augustyn)

***

„Gdy przyszedłeś na świat, wszyscy się cieszyli, tylko ty płakałeś. Żyj tak, abyś przy śmierci się cieszył, gdy wszyscy będą smutni” (Dag Hammerskjoeld)

***

„Życie Twoich wiernych, Panie, zmienia się, ale się nie kończy i gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie.” (słowa Prefacji Eucharystycznej za zmarłych)

***

Błogosławieni, którzy umierają w Panu

i przy śmierci których obecna jest Maryja

– Patronka Dobrej Śmierci.

***

Trudna do rozumienia i zaakceptowania prawda o ludzkim przemijaniu,

staje się – w świetle wiary chrześcijańskiej – przeżyciem pełnym nadziei,

bo tam ujrzymy Prawdziwy Horyzont Życia – Jezusa i Dom Jego Ojca…

***

Nie zrozumiemy prawdziwego nabożeństwa do Matki Najświętszej tak długo, dopóki nasze modlitwy, skierowane do Jej litościwego Serca, dotyczyć będą spraw doczesnych, radości i pociech ziemskich. Prawdziwe nabożeństwo do Maryi polega na tym, by prosić Ją o to, byśmy z dnia na dzień oczyszczali nasze dusze z grzechów przez zaparcie się siebie i praktykowanie cnót chrześcijańskich.

Matko Boska Patronko Dobrej Śmierci – módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen.

ABC APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

opracował ks. Piotr Żelichowski MSF)

Członkowie Stowarzyszenia Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci starają się w swoim codziennym życiu:

I. Wielbić i kochać Boga ponad wszystko:

Każdy dzień rozpoczynać i kończyć modlitwą.

Zachowywać wiernie jego przykazania.

Rzetelnie wykonywać swoje obowiązki.

Z głęboką wiarą uczestniczyć we Mszy św.

Korzystać często ze spowiedzi i Komunii św.

Rozważać cierpienia Jezusa i Matki Bożej.

Znosić cierpliwie trudności życia w duchu pokuty.

Rozważać często rzeczy ostateczne człowieka.

Dziękować za wszystko Panu Bogu.

Codziennie wieczorem robić rachunek sumienia.

II. Czcić i kochać Matkę Bożą:

Często do Niej się zwracać w ciągu dnia.

Obchodzić uroczyście Jej święta.

Naśladować Jej cnoty w swoim życiu.

Szerzyć kult Matki Najświętszej w swoim otoczeniu.

Nawiedzać w miarę możliwości, Jej sanktuaria.

Oddać się Jej całkowicie.

III. Kochać bliźnich jako dzieci Boże i swoich braci:

Troszczyć się o ich zbawienie.

Przychodzić im z pomocą duchową i materialną.

Nieść pociechę samotnym, chorym i opuszczonym.

Modlić się o nawrócenie grzeszników.

Polecać Bogu w modlitwach dusze w czyśćcu.

Zamawiać Msze św. o szczęśliwą śmierć, tak za siebie jak i bliźnich.

Brać udział w akcjach charytatywnych swej parafii.

Świecić dla wszystkich dobrym przykładem.

IV. Polecać Bogu i Matce Najświętszej:

Kościół święty i Ojca Świętego.

Ojczyznę i Kościół w Polsce.

Duszpasterzy i misjonarzy.

Rodziny, młodzież i dzieci.

Ludzi nieszczęśliwych, narkomanów i alkoholików.

Krucjatę w obronie poczętych dzieci.

Gdy więc poważnie traktujesz swoją wiarę,

Gdy według niej układasz swoje życie,

Gdy o tym świadczysz słowem i życiem każdego dnia,

Możesz wtedy liczyć na Boże Miłosierdzie,

Możesz wtedy liczyć na pomoc Matki Bożej,

Możesz wtedy oczekiwać łaski szczęśliwej śmierci,

Możesz wtedy z radością oczekiwać Królestwa Bożego.