881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Mając na uwadze wskazania Biskupa Gliwickiego z dnia 11 kwietnia 2020 roku oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku   z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U.poz.697), Sekcja Szkolno-Katechetyczna Wydziału Nauki i Kultury Chrześcijańskiej Kurii Diecezjalnej w Gliwicach pragnie przekazać kilka pomocnych propozycji i wskazań przy organizacji uroczystości pierwszokomunijnej w parafii.

 

 1. KANDYDACI DO SAKRAMENTÓW

 

 1. Dzieci uczestniczące w katechizacji, zanim zostaną dopuszczone przez własnego proboszcza lub administratora parafii do przyjęcia sakramentów św., powinny zostać poddane weryfikacji w aspekcie gotowości ich przyjęcia. Z tej racji należy uzyskać drogą elektroniczną od osób prowadzących katechizację tych dzieci (chyba, że katechizującym jest proboszcz bądź administrator parafii) stosowną opinię. Opinia powinna zawierać: ocenę, informację o sumiennym uczestnictwie w katechizacji bądź zaangażowaniu dziecka wraz z rodzicami w przygotowanie sakramentalne odbywające się drogą online oraz inne wskazania duszpasterskie (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty i Aneksy, nr 281).

 

 1. Ponadto kandydaci do sakramentów, o ile wcześniej tego nie uczynili podczas katechizacji szkolnej czy parafialnej, zdają przed swoimi rodzicami katechizm pamięciowy oraz podstawowe modlitwy zadane przez katechetę lub duszpasterzy parafii, a stanowiące minimum programowe w przygotowaniu sakramentalnym i obejmujące: akty wiary, nadziei i miłości, Modlitwę Pańską, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, dziesięć Przykazań Bożych, pięć warunków spowiedzi, siedem sakramentów świętych, siedem grzechów głównych, sześć głównych prawdy wiary, pięć przykazań kościelnych. Kandydaci do sakramentów powinni mieć rozeznanie i jednoznacznie wyrażać miłość i wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii. Wymagana jest również znajomość formuły spowiedzi świętej. Rodzice dzieci informują drogą elektroniczną proboszcza bądź administratora parafii o zrealizowaniu wymagań oraz minimum programowego.

 

 1. Można dopuścić dzieci do wczesnej Komunii Świętej. Wymaga to jednak dużej troski i rozeznania ze strony proboszczów i administratorów parafii, odpowiedniego przygotowania zarówno ze strony osób odpowiedzialnych, jak i samych kandydatów oraz ich rodziców żyjących w kościelnym związku sakramentalnym (por. Pierwszy Synod Diecezji Gliwickiej (2017-18). Statuty i Aneksy, nr 446-447).

 

 1. RODZINA KANDYDATA DO SAKRAMENTÓW

 

 1. Z racji prowadzenia obecnie katechezy szkolnej i parafialnej zdalnie, to rodzina będąca Kościołem domowym, a zarazem pierwszą i najważniejszą szkołą przygotowania do przyjęcia sakramentów, powinna przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową.

 

 1. Zachęca się także do pielęgnowania rodzinnego wymiaru uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu.
 2. Warto zaproponować rodzicom, aby w przeddzień pierwszej spowiedzi świętej przeprowadzili w rodzinie wieczór pojednania, a po spowiedzi – wieczór dziękczynienia Bogu za Jego miłosierdzie.

 

III. PARAFIA KANDYDATA DO SAKRAMENTÓW

 

 1. Do czasu podjęcia przez władze państwowe nowych decyzji związanych z pandemią nie jest możliwe prowadzenie grupowych spotkań i katechez parafialnych oraz celebracji liturgicznych związanych z przekazywaniem znaków religijnych. Roztropności proboszcza bądź administratora parafii pozostawia się decyzję o organizowaniu prób przed uroczystością pierwszokomunijną, z zachowaniem aktualnych przepisów prawa państwowego i diecezjalnego.

 

 1. Zgodnie z instrukcją Biskupa Gliwickiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku, termin pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej należy bezwzględnie przełożyć na okres po 31 sierpnia 2020 roku w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce.

 

 1. Przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej powinno być poprzedzone spowiedzią. Zgodnie z notą Penitencjarii Apostolskiej odnośnie do sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii (20.03.2020), podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu, z zachowaniem odpowiedniego dystansu. Spowiedź należy poprowadzić z wielką cierpliwością i delikatnością. W obecnych okolicznościach sakrament pokuty ma być sprawowany tylko jeden raz.

 

 1. Termin pierwszej spowiedzi dzieci oraz uroczystości pierwszokomunijnej ustala proboszcz bądź administrator parafii w porozumieniu z osobą odpowiedzialną za przygotowanie dzieci oraz rodzicami dzieci. Przy ustalaniu tych terminów – jeśli pojawi się taka konieczność – dopuszcza się możliwość wzięcia pod uwagę także powszednich dni tygodnia (za wyjątkiem piątków).

 

 1. Dopuszcza się także możliwość udzielenia Pierwszej Komunii Świętej indywidualnie oraz dla mniejszych grup (np. na kilku Mszach św. w daną niedzielę bądź też podczas kilku niedziel) z zachowaniem zasady zawartej w pkt. 8 oraz przepisów państwowych określających dopuszczalną liczbę uczestników zgromadzeń o charakterze religijnym.

 

 1. Duszpasterzy zachęca się, aby poprzez komunikatory społeczne pozostawali w stałym kontakcie z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, służąc im pomocą w przybliżaniu tajemnicy sakramentów pokuty i Eucharystii.

 

 1. Jeśli nie przemawiają za tym poważne racje, parafię własną dziecka uznaje się za miejsce uprzywilejowanego przygotowania i celebracji sakramentów pokuty i Eucharystii. Ostateczna decyzja spoczywa na proboszczu bądź administratorze parafii dziecka, który powinien wziąć pod uwagę argumenty rodziców, bądź opiekunów prawnych dziecka.

 

 1. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej w Polsce, roztropności proboszczów bądź administratorów parafii pozostawia się organizację spotkań liturgicznych tzw. białego tygodnia.