881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Włączając się w duchu jedności z całym Kościołem w Polsce w przezwyciężenie epidemii koronawirusa, stwarzającej niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia również mieszkańców naszej wspólnoty diecezjalnej, bardzo gorąco zwracam się do wszystkich Czcigodnych Duszpasterzy oraz Diecezjan z prośbą o roztropność w indywidualnym i zbiorowym zachowaniu się w obliczu obecnej sytuacji. W aktualnym położeniu całej naszej Ojczyzny potrzeba solidarności z działaniami wszystkich szczebli administracji państwowej, służb sanitarnych i lekarskich, a także instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz innych współdziałających z nimi.

Obok stosowania ludzkich środków, koniecznych do ochrony życia i zdrowia, nie zapominajmy o tym, że pozostajemy ludźmi wiary. Nasze ufne odniesienie do Boga, którego ręka „nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony, by nie mógł usłyszeć” (Iz 59, 1), pomoże przełamać uczucie własnej bezradności wobec zagrożenia. Żarliwa modlitwa, zwłaszcza rodzinna, może wlać w serca taką odwagę i siłę, by odnaleźć pokój i nadzieję w Bogu, a nadto uspokoić emocje i uniknąć paniki. Jednocześnie pamiętajmy, że każda taka sytuacja wyzwalała od zarania dziejów potencjał świadczonej pomocy, zwłaszcza osobom słabszym i dotkniętym nieszczęściem.

W tym duchu włączmy się ze zrozumieniem i wyrozumiałością w podejmowane środki zapobiegawcze przez realizację zachęt do przestrzegania rygorów higieny i stosowania środków leczniczych oraz posłuch apelom o unikanie masowych zebrań czy spotkań –  zarówno w placówkach szkolnych, jak też w innych obszarach naszego życia. Dla dobra wspólnego podporządkujmy się ograniczeniom dotyczącym rekolekcji szkolnych oraz przenieśmy na późniejszy czas organizację różnego typu spotkań formacyjnych i udział w nich. W kwestii celebracji liturgicznych wsłuchujmy się w bieżące zalecenia:  osoby starsze i schorowane mogą ze spokojnym sumieniem pozostać w domach i śledzić transmisje niedzielnych Mszy w radiu lub telewizji, zaś uczestniczący we Mszach św. w kościołach niech pamiętają o wytycznych służb sanitarnych oraz zachowaniu daleko idącej ostrożności, wyrażającej się m. in. w powściągliwym przekazywaniu znaku pokoju. Tylko spokojnym podejściem do zaistniałej sytuacji kryzysowej możemy przyczynić się do przezwyciężenia aktualnych trudności.

Czcigodnym Duszpasterzom polecam stałą modlitwę w intencji ustania epidemii, m. in. słowami suplikacji „Święty Boży, Święty Mocny”. Jednocześnie proszę wszystkich Wiernych o gorącą modlitwę wspólnego zawierzenia: „Pod Twoją obronę, uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko – wstawiaj się u swego Syna, byśmy doczekali powrotu do bezpiecznego budowania naszej przyszłości w zdrowiu i pomyślności”.

Na czas podejmowanych modlitw i aktów wynagradzających za nasz brak ufności w Bożą Opatrzność niech nas wszystkich wspiera Boże błogosławieństwo w Imię + Ojca i + Syna i + Ducha Świętego.

 

Gliwice, 12 marca 2020 r.

+ Jan Kopiec

Biskup Gliwicki