881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Umiłowani Współbracia w kapłańskiej służbie,

Drodzy Siostry i Bracia!

 

Dnia 25 marca 1992 r. u grobu św. Wojciecha w Gnieźnie, w nawiązaniu do początku organizacji terytorialnej Kościoła w naszej Ojczyźnie, nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk ogłosił uroczyście decyzje Ojca Świętego bł. Jana Pawła II o daleko idących zmianach w dotychczasowej sieci diecezji i metropolii w Polsce. Wśród powołanych wówczas do życia 13 nowych biskupstw utworzona została również nasza Diecezja Gliwicka, jako odrębna jednostka administracji kościelnej, włączonej do metropolii katowickiej, obejmującej historyczny Górny Śląsk. Od 20 lat pokolenia kapłanów i wiernych, ze swymi biskupami na czele, budują ten nowy Kościół partykularny na miarę umiłowania wielkich Bożych spraw, by czynić je obecnymi w naszym chrześcijańskim życiu. Ten wysiłek pragniemy docenić i wyrazić szczere podziękowanie Bogu Wszechmogącemu za dobre natchnienia i za ludzi, którzy nie szczędzą sił do włączenia się w budowanie nowej rzeczywistości wiary w naszej epoce. Za ten dar pracy dla umacniania naszej wspólnoty diecezjalnej pragnę w sposób bardzo gorący z serca podziękować.

Spoglądając na osiągnięcia pierwszych 20. lat aktywnego wzrastania naszej diecezji dostrzegamy, że bardzo ważnym przynagleniem dla nas wszystkich, jest wzmacnianie  ducha jedności naszej diecezjalnej wspólnoty, by była znakiem pierwszeństwa Jezusa Chrystusa w naszych sercach – wszyscy z tą diecezją wiążemy nasze nadzieje na owocne i autentyczne przeżywanie wiary. O to szczerze proszę, by nigdy nie stracić sprzed oczu zdecydowanego wołania naszego Zbawiciela: „Aby byli jedno” (J 17,11). Od nas i od naszej uczciwości będzie zależało, czy wypełnimy pokładane w nas oczekiwania Pana Jezusa. O to będziemy się modlić w katedrze gliwickiej dokładnie w dwudziestolecie diecezji, w niedzielę 25 marca br. w czasie Mszy św. o godz. 12.30, sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa-Seniora Jana Wieczorka. Serdecznym darem, który możemy w tym dziejowym momencie złożyć w każdej parafii, to dziękczynna modlitwa za naszą diecezję, jej pasterzy i wszystkie stany, tworzące bogactwo życia w Chrystusie. Proszę Czcigodnych Księży o włączenie w niedzielę 25 marca br. w modlitwie wiernych wezwania za diecezję i o zachętę, by dobro naszej diecezji było świadectwem żywotności darów, które od chrztu św. otrzymujemy z łaskawości Boga. Zapraszając do wdzięcznej modlitwy za naszą diecezję, z serca wszystkim błogosławię.

Gliwice, 10 marca 2012 r.

+ Jan Kopiec, bp