881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Do wykorzystania Wielkiego Postu do oczyszczenia się, oraz doświadczenia obecności Boga w naszym życiu zachęcił Ojciec Święty w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

 

Papież nawiązał do czytanego dziś fragmentu Ewangelii (Łk 4, 1-13) opisującego kuszenie Pana Jezusa na pustyni i wskazał, że w obliczu pokus szatana do walki z nimi potrzebne są życie wewnętrzne, wiara w Boga oraz pewność Jego miłości. Zaapelował, byśmy zawsze odrzucali zło a przyjmowali dobro.

 

Jezus z ufnością powierza się Ojcu

Na wstępie Franciszek zauważył, że trzy pokusy szatana wskazują trzy drogi, które zawsze proponuje świat, obiecując wielkie sukcesy: chciwość posiadania, ludzką sławę i instrumentalne posługiwanie się Bogiem. Papież wskazał, że chciwość posiadania zawsze wychodzi od naturalej potrzeby posilenia się, życia, samorealizacji, bycia szczęśliwymi, chcąc nas skłonić do myślenia, że to wszystko jest możliwe bez Boga, w nawet wbrew Niemu.

 

„Jezus odmawia stwierdzając: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek» (w. 4). Przypominając długą wędrówkę narodu wybranego przez pustynię Jezus potwierdza, że chce z całkowitą ufnością powierzyć się opatrzności Ojca, który zawsze troszczy się o swoje dzieci” – stwierdził Ojciec Święty.

 

Z kolei druga pokusa – ludzkiej sławy, jak podkreślił Franciszek, grozi zatraceniem godności, by osiągnąć samorealizację. Tymczasem zasmakowujemy upojenia pustą radością, która szybko zanika, a Jezus odpowiada, że człowiek winien oddawać cześć i służyć jedynie Bogu. Ojciec Święty zauważył, że trzecia pokusa- instrumentalnego posługiwania się Bogiem dla własnej korzyści – jest w istocie próbą przyciągnięcia Boga na swoją stronę, prosząc Go o łaski, które służą zaspokojeniu naszej pychy.

 

3 „środki zaradcze” w walce z pokusami

 

„Diabłu, który cytując Pismo Święte zachęca Go, by starał się u Boga o niezwykły cud Jezus przeciwstawia ponownie stanowczą decyzję, by pozostać pokornym i ufnym wobec Ojca” – powiedział papież. Franciszek wskazał, że te trzy propozycje szatana chcą nas oddzielić od Boga. „Jezus, osobiście stawiając czoła tym próbom, trzykrotnie przezwycięża pokusę, aby w pełni przystać na plan Ojca. I wskazuje nam środki zaradcze: życie wewnętrzne, wiarę w Boga, pewność Jego miłości.

 

Wykorzystajmy zatem Wielki Post, jako szczególny czas, aby się oczyścić, aby doświadczyć pocieszającej obecności Boga w naszym życiu” – zachęcił Ojciec Święty. Podkreślił, że Jezus odpowiadając kusicielowi nie nawiązuje dialogu, lecz odpowiada na trzy wyzwania jedynie Słowem Bożym. „To nas uczy, że z diabłem nie prowadzi się dialogu, nie powinno się prowadzić dialogu. Trzeba jemu odpowiadać jedynie Słowem Bożym” – podkreślił papież. Franciszek zachęcił, byśmy prosili Matkę Bożą o pomoc, byśmy zawsze odrzucali zło a przyjmowali dobro.