881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

Moje relacje z Bogiem

"Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem". (Mt 22,37) "Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu". (Hbr 11,6)

 • Czy wiara w Chrystusa ma wpływ na moje życie?
 • Czy wierzę również w chwilach próby i cierpienia?
 • Czy zawsze zawierzam Bożej Opatrzności?
 • Czy nie obrażałem Pana Boga, narażając się na utratę wiary, poprzez oglądanie gorszących filmów, programów telewizyjnych, książki lub nieodpowiednie towarzystwo?
 • Czy grzeszyłem zuchwale, licząc na Miłosierdzie Boże?
 • Czy lekceważyłem grzechy ciężkie?

"Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie". (Mt 6,24)

 • Czy ufam Bogu, czy też polegam na karierze, bogactwie, władzy?
 • Czy sprawy dnia codziennego, praca, rozrywki, pogoń za dobrami doczesnymi nie przesłaniają mi Boga i troski o zbawienie?
 • Czy troszczę się o postęp w życiu duchowym przez uczestnictwo w sakramentach świętych, dobrowolne lub pochodzące z woli Bożej umartwienia, wykorzenienie złych skłonności, przyzwyczajeń i wad, czytanie i rozważanie Pisma Świętego lub odmawianie Różańca Św., słuchanie homilii i nauk Kościoła, uczestniczenie w rekolekcjach, czytanie książek i prasy katolickiej?

"Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych". (Pwt 18,10-11)

 • Czy jestem zabobonny, przesądny?
 • Czy uczestniczę w seansach spirytystycznych?

"Chrystus Jezus będzie sądził żywych i umarłych". (2 Tm 4,1)

 • Czy wierzę, że życie człowieka nie kończy się wraz ze śmiercią?
 • Czy staram się być przygotowany na spotkanie z Bogiem?
 • Czy modlę się za zmarłych?

"Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani". (Mt 6,7)

 • Czy rezerwuję sobie czas na modlitwę, czy też modlę się z pośpiechem i w rozproszeniu?
 • Czy modliłem się w skupieniu, pobożnie, prawdziwie, zwracając serce i myśli ku Bogu?

"Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa Jego imienia do czczych rzeczy". (Wj 20,7)

 • Czy zawsze z szacunkiem wymawiam święte Imiona?
 • Czy nie składałem lekkomyślnie przysięgi lub ślubu Bogu?
 • Czy nie nosiłem lub nie noszę symboli religijnych jako ozdobników, maskotki lub amuletów, a nie jako zewnętrznego przejawu wiary?

"[Pierwsi chrześcijanie] trwali w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach". (Dz 2,42)

 • Czy nie opuściłem niedzielnej Mszy Świętej?
 • Czy przystępuję do sakramentów?
 • Czy biorę odpowiedzialność za osobistą świętość Kościoła jako jego członek?

"Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi". (Łk 10,16)

 • Czy jestem posłuszny nauczaniu Kościoła katolickiego?
 • Czy zachowuję przykazania kościelne dotyczące postów?
 • Czy powstrzymuję się od zabaw w czasie Wielkiego Postu?
 • Czy nie odwodziłem od Boga innych? Czy nie nakłaniałem innych do opuszczenia Mszy św. lub codziennej modlitwy?
 • Czy w niedziele lub święta wykonywałem pracę, która nie była niezbędna (np. sprzątanie, pranie itp.)?
 • Czy w niedziele lub święta chodziłem na zakupy?

"Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie". (Łk 9,26)

 • Czy w każdym miejscu i z odwagą wyznaję moją chrześcijańską wiarę?

Moje relacje z bliźnimi

"Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie". (J 13,34) "A jeśli kto nie dba o swoich, a zwłaszcza o domowników, wyparł się wiary i gorszy jest od niewierzącego". (1 Tm 5,8)

 • Czy szanuję moją rodzinę i pomagam jej?
 • Czy nie wyrządzam jej krzywdy?

"W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!" (Ef 5,33)

 • Czy troszczę się o zdrowie współmałżonka?
 • Czy troszczę się o zbawienie współmałżonka?
 • Czy dokonałem zabójstwa dziecka poczętego lub namawiałem do zabójstwa?
 • Czy okazałem wsparcie osobie, która chciała dokonać zabójstwa dziecka poczętego, żeby zaniechała tego zamiaru?
 • Czy nie rozwiodłem się i nie dążyłem do rozpadu swojego małżeństwa bądź innego?
 • Czy nie wszedłem po rozwodzie w inny związek niesakramentalny?

"A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je, stosując karcenie i napominanie Pańskie!" (Ef 6,4)

 • Czy wychowuję moje dzieci i wnuki w wierze chrześcijańskiej?
 • Czy nie stosuję antykoncepcji?
 • Czy nie uchylam się od płacenia alimentów?
 • Czy byłem obojętny na przewinienia moralne mojego dziecka (kłamstwo, kradzież, lenistwo, bezczelne zachowanie wobec innych, brzydkie słowa, nieodpowiednie lektury, filmy, programy telewizyjne, niedobre koleżeństwo, niedobre rozrywki)?
 • Czy byłem za łagodny (za surowy) w wychowaniu dzieci?
 • Czy nie dawałem dzieciom złego przykładu?

"Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe". (Ef 6,1)

 • Czy szanuję swoich rodziców?
 • Czy pomagam im, czy też jestem egoistą i zawsze chcę mieć rację?
 • Czy modlę się w ich intencji?
 • Czy odnoszę się z miłością do rodzeństwa?

"Kto nie chce pracować, niech też nie je!" (2 Tes 3,10)

 • Czy staram się zawsze wykonywać sumiennie swoje obowiązki w pracy, w nauce?
 • Czy w czasie pracy ulegam lenistwu?
 • Czy marnuję czas i swoje talenty?
 • Czy stawa, powodzenie i dobrobyt materialny są dla mnie głównym celem życia?

"Zabija bliźniego, kto mu zabiera środki do życia, i krew wylewa, kto pozbawia zapłaty robotnika". (Syr 34,22)

 • Czy oszukuję moich pracowników?
 • Czy zatrzymuję należną im zapłatę?
 • Czy nie szkodziłem zwierzętom i przyrodzie?
 • Czy przestrzegam przepisów ruchu drogowego?
 • Czy nie przyczyniłem się do rozwoju nałogu u siebie lub u kogoś innego?
 • Czy dostrzegam zmartwienia, kłopoty bliźnich i czy spieszę im z konkretną pomocą?

"Strzeżcie się rozpusty; wszelki grzech popełniony przez człowieka jest na zewnątrz ciała; kto zaś grzeszy rozpustą, przeciwko własnemu ciału grzeszy". (1 Kor 6,18)

 • Czy współżyję lub mieszkam w związku z inną osobą bez sakramentu małżeństwa?
 • Czy jako rodzic zgadzam się, żeby moje dziecko współżyło lub mieszkało w związku z inną osobą bez sakramentu małżeństwa?
 • Czy w sprawach moralności małżeńskiej zawsze zajmowałem jasne stanowisko w rozmowach z innymi osobami?
 • Czy popełniłem czyny nieczyste ze sobą samym czy z innymi?
 • Czy dopuściłem się grzechu kazirodztwa, sodomii?

"Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". (Mt 5,8)

 • Czy unikam oglądania i czytania treści pornograficznych? Czy zachowuję czystość w myślach, pragnieniach, mowie i uczynkach?

"Każdy, kto nienawidzi swego brata, jest zabójcą". (1 J 3,15)

 • Czy żywię uczucia nienawiści, urazy, zawiści?
 • Czy zawsze przebaczam?

"Języka natomiast nikt z ludzi nie potrafi okiełznać, to zło niestateczne, pełne zabójczego jadu. Przy jego pomocy wielbimy Boga i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo". (Jk 3,8-10)

 • Czy nie świadczyłem wbrew prawdzie?
 • Czy kłamałem?
 • Czy przysięgałem fałszywie?
 • Czy obmawiałem kogoś?
 • Czy narzekałem, mówiłem źle o innych?
 • Czy dotrzymuję danego słowa?
 • Czy nie zaszkodziłem komuś oszczerstwem, obmową, plotkami, posądzeniami?
 • Czy dotrzymałem powierzonej mi tajemnicy zawodowej lub prywatnej?

"Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy". (Jk 4,17)

 • Czy nie zaniedbuję dobra, gdy mogę je czynić?

Mój stosunek do rzeczy

"Gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze". (Łk 12,34)

 • Czy nie jestem zbytnio przywiązany do pieniędzy, rzeczy, ubiorów, wygód?
 • Czy potrafię myśleć również o potrzebach innych osób?

"Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!" (1 Tm 6,7-8)

 • Czy zadowalam się tym, co mam, czy też jestem chciwy i zazdrosny wobec usytuowanych lepiej ode mnie?
 • Czy kradłem?
 • Czy przyjmowałem lub dawałem łapówki?

"Wszystkich zaś koniec jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić". (1 P 4,7)

 • Czy grzeszę łakomstwem?
 • Czy nadużywam alkoholu?
 • Czy marnuję czas i rzeczy?
 • Czy używam właściwie i roztropnie telewizora, samochodu i innych sprzętów?
br. Tomasz od Matki Bożej Różańcowej OCD (Tomasz Kozioł)

Obowiązki stanu

Małżonkowie

 • Jak wygląda moja troska o dobro współmałżonka?
 • Jak wygląda nasze wzajemne zrozumienie, okazywanie uczuć, rozmowy, szczerość, pomoc, zaufanie?
 • Jak wygląda wspólne życie religijne?
 • Co jest największą przeszkodą z mojej strony w zgodnym pożyciu małżeńskim?
 • Jak wygląda moja wierność?
 • Czy staram się, by nasze małżeństwo było wspólnie przeżytą radością i znakiem wzajemnej miłości?
 • Jaki był mój stosunek do potomstwa i uczciwości w życiu małżeńskim?
 • Czy zgodnie z poczuciem obowiązku wypływającego z sakramentu małżeństwa staram się o przekazywanie życia?
 • Czy obecna ilość potomstwa odpowiada mojej godności rodzicielskiej, warunkom zdrowotnym i materialnym?
 • Czy nie czuję się winnym ograniczenia ilości potomstwa z pobudek egoistycznych?
 • Jeżeli istnieje w naszym małżeństwie konieczność regulacji poczęć, czy starałem się poznać działanie prawa natury i umożliwić w ten sposób zgodną z rozumem i z prawem Bożym regulację poczęć?
 • Czy szukałem rady u osób, które mogłyby pomóc w tej trudności zgodnie z nauką Kościoła i ze współczesną wiedzą lekarską?
 • Czy – jako mąż – poczuwałem się do odpowiedzialności za zgodne z wymaganiami wiary podejście do regulacji poczęć?
 • Czy szanowaliśmy wzajemne nasze sumienia?
 • Ile ze swych zarobków przeznaczyłem na rodzinę?
 • Czy interesuję się troskami żony?

Rodzice

 • Jak wygląda moja troska o dzieci?
 • Czy mam jasną koncepcję wychowania chrześcijańskiego?
 • Czy staram się ją zdobyć?
 • Czy przyjmuję na siebie współodpowiedzialność za wychowanie (również i religijne) dzieci?
 • Ile czasu poświęcam na rozmowę z dziećmi?
 • Czy modlę się z dziećmi?
 • Czy troszczę się o naukę religii moich dzieci?
 • Czy wiem, z kim moje dzieci obcują?
 • Bawią się?
 • Przebywają?
 • Co czynić, aby rozwijać w nich dobre uczucia i zainteresowania?
 • Czy wiem, co dzieci robią z danymi im pieniędzmi?
 • Czy interesuję się tym, co dzieci czytają, na jakie chodzą filmy, jak korzystają z telewizora?
 • Czy rozmawiam z nimi o tym?
 • Czy ustalamy wspólnie ze współmałżonkiem, jak mamy wpływać na dzieci?
 • Czy w oddziaływaniu na dzieci jestem lojalny wobec współmałżonka?
 • Czy szanuję osobowość moich dzieci, staram się im pomóc w trudnościach, zrozumieć ich problemy?
 • Czy w karaniu jestem sprawiedliwy i umiarkowany?
 • Czy troszczę się o dostateczną ilość odpoczynku i rozrywki dla dzieci (np. czy nie godzę się na to, by dziecko siedziało cały czas przy telewizorze)?
 • Czy pomagałem dziecku w odnalezieniu jego drogi powołania?
 • Czy mówiłem z prostotą i szczerze o darze życia i o darze przekazywania życia przez rodziców?
 • Czy umiałem przedstawić całą religijną doniosłość tej rzeczywistości?
 • Czy przygotowywałem dzieci do przyszłych zadań rodzinnych i rodzicielskich?
 • Czy troszczę się o to, by na rodzinę, małżeństwo, potomstwo, patrzyły zgodnie z myślą Bożą?

OBOWIĄZKI ZAWODOWE

 • Jak je wypełniam?
 • Czy podnoszę moje kwalifikację zawodowe?
 • Czy szukam szczerze dobra mego kraju?
 • Jak się odnoszę do moich współpracowników, podwładnych, przełożonych?
 • Czy byłem solidarny i gotów do pomocy współpracownikom?
 • Jak wygląda moja troska o podwładnych, ich zarobki i o ich godność?
 • Moja uprzejmość?
 • Życzliwość?
 • Jak wygląda moja troska o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie?
 • Jak wykorzystywałem czas przeznaczony na pracę?
 • Jak wyglądała organizacja mojej pracy?
 • Jak wydaję polecenia?
 • Jeżeli to ode mnie zależało – jakich ludzi awansowałem?
 • Jakim powierzyłem odpowiedzialne stanowiska?
 • Czy troszczyłem się o ich odpowiednie kwalifikacje?
 • Czy dbałem o sprawiedliwy podział pracy, premii, nagród? Jak się troszczyłem o przedmioty oddane pod moją opiekę lub do mojego użytku?
 • Jaki jest mój stosunek do pracy społecznej?
 • Czy staram się patrzeć na sprawy publiczne w duchu chrześcijańskim?
 • Czy w życiu publicznym dbałem o wolność religii, sprawiedliwość i postęp społeczny?
 • Czy znam wymagania nauki Kościoła w tej dziedzinie, czy starałem się je poznać?

Obowiązki pracujących w lecznictwie

 • Jak wygląda mój stosunek do chorych?
 • Czy widziałem w chorym człowieku Chrystusa?
 • Czy każdego szanowałem?
 • Czy szanowałem jego dobro nadprzyrodzone, jego sumienie, jego uczucia i cierpienie?
 • Czy ostrzegałem chorego lub jego najbliższych, że znajduje się w niebezpieczeństwie śmierci?
 • Czy trwałem przy chorym w duchu miłości do końca?
 • Jak odnosiłem się do kobiety ciężarnej, rodzącej?
 • Czy nie doradzałem postępowania przeciwnego woli Boga i porządkowi przez Niego stworzonemu?
 • Czy znam wymagania etyki w odniesieniu do różnych zabiegów lekarskich?
 • Jak zachowywałem tajemnicę lekarską? Jak spełniałem obowiązki w lecznictwie społecznym?
 • Jak wygląda moja uczciwość w sprawach materialnych?
 • Jaki był mój stosunek do kolegów, podwładnych, przełożonych?
 • Czy znam wymagania etyki w odniesieniu do życia płciowego?
 • Czy posiadam taką wiedzę w zakresie regulacji poczęć, która umożliwiłaby udzielanie porad odpowiadających godności człowieka i zgodnej z nauką Kościoła?
 • Czy pogłębiałem moją wiedzę w tej dziedzinie w oparciu o katolickie autorytety naukowe?
 • Czy w życiu prywatnym, towarzyskim, nie mówiłem żartów, których przedmiotem byłby chory lub sprawy życia płciowego?
 • Czy całą moją pracę w Służbie Zdrowia cechuje ewangeliczna miłość?
 • Czy pamiętam na słowa Chrystusa Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, Mnieście uczynili?” (Mt 25, 40).
Ks. Stefan Koperek