881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

265. Jakie jest miejsce bierzmowania w ekonomii zbawienia?

         W Starym Przymierzu prorocy zapowiadali , że Duch Pana spocznie na oczekiwanym Mesjaszu i na całym ludzie mesjańskim. Całe swoje życie i całe swoje posłanie Jezus urzeczywistnia w pełnej jedności z Duchem Świętym. Apostołowie zostają napełnieni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy i zaczynają głosić „wielkie dzieła Boże” (Dz 2,11) Przez obrzęd wkładania rąk przekazują dar Ducha Świętego nowo ochrzczonym. W ciągu wieków Kościół dalej żył Duchem Świętym i przekazywał Go swym dzieciom.

       

266. Dlaczego nazywa się chryzmacją lub bierzmowaniem?

         W kościołach wschodnich nazywa się chryzmacją ( cresima, namaszczenie krzyżmem lub myronem, oznaczającym „krzyżmo” ) z racji swego głównego obrzędu, którym jest namaszczenie. Na zachodzie nazywa się bierzmowaniem ( confirmatio) , ponieważ ten sakrament utwierdza chrzest i umacnia łaskę chrzcielną.

       

267. Jaki jest istotny obrzęd bierzmowania ?

         Istotnym obrzędem bierzmowania jest namaszczenie świętym krzyżmem ( olejem zmieszanym z balsamem , poświęconym przez biskupa ) , którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa sakramentalne, właściwe temu obrzędowi. Na zachodzie takie namaszczenie dokonuje się na czole ochrzczonego ze słowami : „ Przyjmij znamię daru Ducha Świętego” , W kościołach wschodnich rytu bizantyjskiego namaszczenia dokonuje się także na innych częściach ciała z formułą ; „Pieczęć Ducha Świętego”.

      

268. Jakie są skutki bierzmowania ?

        Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego , jak to , które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej : zakorzenia głębiej w synostwie Bożym , ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem;  udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.

     

269. Kto może otrzymać sakrament bierzmowania ?

         Może go otrzymać , tylko jeden raz , ochrzczony będący w stanie łaski .

      

270. Kto jest szafarzem bierzmowania?

        Pierwotnym szafarzem jest biskup. W ten sposób wyraża się więź bierzmowanego z Kościołem w jego wymiarze apostolskim. Gdy sprawuje go prezbiter – jak to zazwyczaj zachodzi na wschodzie i w szczególnych przypadkach na zachodzie – więź z biskupem i z Kościołem jest wyrażona przez prezbitera , współpracownika biskupa ,i przez święte krzyżmo , konsekrowane przez samego biskupa.

     

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego

Wydawnictwo „Jedność”