881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

PONIEDZIAŁEK –

1          czytanie: Dz 14, 5-18 Działalność Pawła i Barnaby w Likaonii

Psalm responsoryjny: Ps 115 Nie nam daj chwałę, lecz Twemu imieniu

Ewangelia: J 14, 21-26 Duch Święty nauczy was wszystkiego

WTOREK –

1          czytanie: Ap 21, 1-5a Przybytek Boga z ludźmi

Psalm responsoryjny: Ps 84 Oto mieszkanie Pana Boga z ludźmi

Ewangelia: Łk 19, 1-10 Dzisiaj zbawienie stało się udziałem tego domu

ŚRODA –

1          czytanie: Ap 12, 10-12a Zwyciężyli dzięki krwi Baranka

Psalm responsoryjny: Ps 34 Od wszelkiej trwogi Pan Bóg mnie wyzwolił

Ewangelia: J 17, 20-26 Aby stanowili jedno

CZWARTEK –

1          czytanie: Dz 15, 7-21 Sobór Jerozolimski

Psalm responsoryjny: Ps 96 Pośród narodów głoście chwałę Pana

Ewangelia: J 15, 9-11 Wytrwajcie w miłości mojej

PIĄTEK –

1          czytanie: Dz 15, 22-31 Dekret Soboru Jerozolimskiego

Psalm responsoryjny: Ps 57 Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów

Ewangelia: J 15, 12-17 To wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali

SOBOTA –

1          czytanie: Dz 16, 1-10 Paweł zabiera z sobą Tymoteusza

Psalm responsoryjny: Ps 100 Niech cała ziemia chwali swego Pana

Ewangelia: J 15, 18-21 Nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem

NIEDZIELA –

1          czytanie: Dz 1, 1-11 Uniósł się w ich obecności w górę

Psalm responsoryjny: Ps 47 Pan pośród radości wstępuje do nieba

2        czytanie: Ef 1, 17-23 Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy

Ewangelia: Mt 28, 16-20 Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi