881 776 552 (całodobowo: wezwania do chorych, sprawy pogrzebowe)

PONIEDZIAŁEK

1          czytanie: Dz 19, 1-8 Uczniowie Jana Chrzciciela w Efezie przyjmują chrzest

Psalm responsoryjny: Ps 68 Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

Ewangelia: J 16, 29-32 Jam zwyciężył świat

WTOREK                                             

1          czytanie: Dz 20, 17-27 Pożegnanie Pawła z Kościołem w Efezie

Psalm responsoryjny: Ps 68 Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi

Ewangelia: J 17, 1-11a Ojcze, otocz swego Syna chwałą

ŚRODA

1          czytanie: So 3, 14-18 Wyśpiewuj Córo Syjońska

Psalm responsoryjny: Iz 12 Niebo i ziemia pełne chwały Twojej

Ewangelia: Łk 1, 39-56 Maryja wielbi Boga w Duchu

CZWARTEK

1          czytanie: Dz 22, 30; 23, 6-11 Paweł przed Sanhedrynem

Psalm responsoryjny: Ps 16 Strzeż mnie, o Boże, Tobie zaufałem

Ewangelia: J 17, 20-26 Aby stanowili jedność

PIĄTEK                                                                                                                                             

1          czytanie: Dz 25, 13-21 Zmarły Jezus, o którym Paweł twierdzi, że żyje

Psalm responsoryjny: Ps 103 Pan Bóg utwierdził tron swój na niebiosach

Ewangelia: J 21, 15-19 Piotr pasterzem Kościoła

SOBOTA

1          czytanie: Dz 28, 16-20. 30-31 Pobyt Pawła w Rzymie

Psalm responsoryjny: Ps 11 Twoje oblicze ujrzą ludzie prawi

Ewangelia: J 21, 20-25 Zakończenie Ewangelii św. Jana

NIEDZIELA

1          czytanie: Dz 2, 1-11 Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Psalm responsoryjny: Ps 104 Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

2        czytanie: 1 Kor 12. 3b-7.12-13 Duch Święty źródłem jedności chrześcijan

Ewangelia : J 20, 19-23 Jezus daje Ducha Św.